Materiały informacyjne


ARCHIWUM

Szukaj

Opłaty zastępcze

Obowiązki w zakresie świadectw pochodzenia energii (ilościowe zakresy obowiązków i wysokości opłat zastępczych)


energia wytworzona przez jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW
2,7 % w 2008 Ozg = 117,00 [zł/MWh]
2,9 % w 2009 Ozg = 128,80 [zł/MWh]
3,1 % w 2010 Ozg = 128,80 [zł/MWh]
3,3 % w 2011 Ozg= 127,15 [zł/MWh]
3,5 % w 2012 Ozg= 128,80 [zł/MWh]

3,9 % w 2014 Ozg= 110,00 [zł/MWh]


energia wytworzona przez pozostałe jednostki wysokosprawnej kogeneracji

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
19,0 % w 2008 Ozk = 17,96 [zł/MWh]
20,6 % w 2009 Ozk = 19,32 [zł/MWh]
21,3 % w 2010 Ozk = 23,32 [zł/MWh]
22,2 % w 2011 Ozk = 29,58 [zł/MWh]
23,2 % w 2012 Ozk = 29,30 [zł/MWh]

23,2 % w 2014 Ozk = 11,00 [zł/MWh]


energia wytworzona przez jednostki opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy:
Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
0,4 % w 2011 Ozm = 59,16 [zł/MWh]
0,6 % w 2012 Ozm = 60,00 [zł/MWh]
0,9 % w 2013 Ozm = 60,00 [zł/MWh]

1,1 % w 2014 Ozm = 63,26 [zł/MWh]


energia wytworzona w odnawialnych źródłach energii

Ilościowe zakresy obowiązków i wartości opłat zastępczych:
7,0 % -  w 2008 Ozj = 248,46 [zł/MWh]
8,7 % -  w 2009 Ozj = 258,89 [zł/MWh]
10,4 % - w 2010 Ozj= 267,95 [zł/MWh]
10,4 % - w 2011 Ozj= 274,92 [zł/MWh]
10,4 % - w 2012 Ozj= 286,74 [zł/MWh]
12,0 % - w 2013 Ozj= 297,35 [zł/MWh]

13,0 % - w 2014 Ozj= 300,03 [zł/MWh]


efektywność energetyczna

Ilościowe zakresy obowiązków:
1,0 % -  w 2013 r.
1,5 % -  w 2014 r.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej następuje na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu warunków przyłączenia do tej sieci, zwanych -warunkami przyłączenia.

Procedura krok po kroku

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej (wnioskodawca), składa wniosek o określenie warunków przyłączenia w przedsiębiorstwie ciepłowniczym lub u dystrybutora ciepła, do którego sieci ubiega się o przyłączenie. Wzór wniosku ustala oraz udostępnia przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła.

Podział podmiotów na grupy przyłączeniowe bardzo rzadko jest stosowany w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Istnieje jednak możliwość dokonania takiego podziału ze względu na rodzaj przyłączanego podmiotu (źródło, węzeł indywidualny czy grupowy, itd.) z uwzględnieniem:  charakterystyki technicznej przyłączanych źródeł ciepła,  rodzaju i parametrów technologicznych nośnika ciepła oraz sposobu ich regulacji, rodzajów i parametrów technicznych przyłączanych sieci ciepłowniczych należących do innych przedsiębiorstw energetycznych, rodzajów i parametrów technicznych węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych, wielkości zamówionej mocy cieplnej dla przyłączanych obiektów.
Przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła określa warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletnych wniosków w sprawie przyłączenia  węzłów i instalacji odbiorczych. Warunki przyłączenia dla źródła ciepła określa się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku. Warunki przyłączenia są przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.  Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia (należy jednak uznać, iż jest to termin minimalny - bo przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor może określić  ich dłuższy termin).
Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony, na zasadach określonych w tej umowie.  Określone w umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej próby i odbiory częściowe oraz próby końcowe i ostateczny odbiór przyłącza, węzła cieplnego i instalacji odbiorczych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron umowy. W przypadku zakończenia budowy przyłącza, węzła cieplnego i instalacji odbiorczych przed sezonem grzewczym, niezbędne próby końcowe i ostateczny odbiór mogą być przeprowadzone podczas sezonu grzewczego w ustalonym przez strony terminie, po rozpoczęciu dostarczania ciepła do obiektu. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w protokołach przeprowadzenia tych prób i odbiorów. Wzory protokołów ustala przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła.

Luki prawne  i problemy z przyłączeniami

Rynek ciepłowniczy rządzi się swoimi prawami odmiennymi niż dostawy gazu i energii elektrycznej i ma zdecydowanie charakter lokalny. Nie zapominajmy jednakże , iż cała procedura przyłączeniowa podporządkowana jest ogólnym zasadom wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, w myśl którego przyłączenie ma następować na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli:

* istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci
* istnieją techniczne i ekonomiczne dostarczania tych paliw lub energii,
* żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Analiza procedur i praktyki przyłączeniowej szybko jednak uświadamia nam, iż co do zasady przedsiębiorstwo ciepłownicze nie odmawia przyłączenia - bo przy zapasie mocy zainstalowanej z chęcią przyjmuje każdego znaczącego odbiorcę (inaczej będzie co do zasady z budownictwem jednorodzinnym). Bez względu również na to jak transparentne będą procedury przyłączeniowe - to zawsze po stronie przedsiębiorstwa ciepłowniczego pozostaje ostatnie słowo - jako gestora sieci (i źródeł), bronić się może całym wachlarzem argumentów od techniczno - ekonomicznych, poprzez środowiskowo - budowlane i własnościowe.
Niemniej jednak pozostają zawsze nieuregulowane kwestie - jaki powinien zostać określony w umowie okres wykonania przyłącza (czy musi się mieścić w okresie ważności warunków), no w jakim czasie przedsiębiorstwo ciepłownicze powinno podpisać umowę przyłączeniową od chwili gdy z wnioskiem o jej podpisanie wystąpi podmiot zainteresowany.

Warunki przyłączenia dla źródeł

W przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączane źródła ciepła, wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej powinien zawierać w szczególności:

 

 • oznaczenie wnioskodawcy,
 • określenie:
  • rodzaju i osiągalnych parametrów nośnika ciepła, w tym ciśnienia i temperatury oraz właściwości fizykochemicznych nośnika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej i dopuszczalnych zanieczyszczeń nośnika ciepła zwracanego z tej sieci do źródła ciepła,
  • maksymalnej i minimalnej mocy cieplnej, jaka może być dostarczona ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej, a w przypadku etapowego osiągania tej mocy - określenie harmonogramu realizacji kolejnych etapów oraz maksymalnej i minimalnej mocy cieplnej dla tych etapów,
  • charakterystyki technicznej źródła ciepła, w tym danych określających tę charakterystykę dla kolejnych etapów rozwoju tego źródła:
   • układu technologicznego źródła ciepła i wydajności urządzeń wytwarzających ciepło,
   • układu regulacji ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej oraz charakterystyki urządzeń regulujących natężenie przepływu i temperaturę nośnika ciepła,
   • układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz charakterystyki urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła dostarczanego ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej,
   • maksymalnej i minimalnej wydajności instalacji do uzdatniania wody, dostarczanej przedsiębiorstwu ciepłowniczemu lub dystrybutorowi ciepła w celu napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków nośnika ciepła;
 • proponowany termin rozpoczęcia dostarczania ciepła i warunki jego dostarczania.

Do wniosku, należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu;
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • ocenę wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu ciepłowniczego

Warunki przyłączenia źródła ciepła powinny określać w szczególności:

 • miejsce i sposób przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej;
 • miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci ciepłowniczej, urządzeń lub instalacji między przedsiębiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a wytwórcą ciepła;
 • wymagania dotyczące:
  • układu technologicznego źródła ciepła ze względu na racjonalne wykorzystanie ciepła oraz oddziaływanie na warunki eksploatacji sieci ciepłowniczej i sterowanie pracą tej sieci,
  • tabel regulacyjnych,
  • wydajności instalacji do uzdatniania wody, a także wymagania dotyczące jakości wody uzdatnionej, dostarczanej do sieci ciepłowniczej w celu napełniania tej sieci i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków nośnika ciepła,
  • rejestrowania i kontrolowania parametrów nośnika ciepła oraz ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej, a także zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametrów oraz zdalnego sterowania pracą źródła ciepła;
 • wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego, układu regulacji ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej, a w szczególności do regulacji natężenia przepływu oraz regulacji temperatury nośnika ciepła, a także miejsca ich zainstalowania;
 • inne informacje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej oraz sterowania pracą sieci ciepłowniczej i eksploatacji tej sieci.

Warunki przyłączeniowe dla węzłów cieplnych

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej powinien w takim przypadku zawierać w szczególności:

 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • określenie:
  • rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
  • zamówionej mocy cieplnej oraz minimalnego poboru mocy cieplnej w okresie poza sezonem grzewczym, a w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych - harmonogram poboru mocy cieplnej;
 • proponowany termin lub harmonogram rozpoczęcia poboru ciepła.

Do wniosku, należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu;
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu;

Warunki przyłączenia węzłów cieplnych powinny określać w szczególności:

 • miejsce i sposób doprowadzenia przyłącza do węzła cieplnego;
 • miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urządzeń, znajdujących się w pomieszczeniu węzła cieplnego, między przedsiębiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a odbiorcą;
 • obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego i tabele regulacyjne dla tego nośnika;
 • wymagania dotyczące:
  • układu technologicznego węzła cieplnego i instalacji odbiorczej ze względu na racjonalne wykorzystanie ciepła oraz ich oddziaływanie na warunki eksploatacji sieci ciepłowniczej i sterowanie pracą tej sieci,
  • miejsca zainstalowania:
   • urządzenia regulującego natężenie przepływu nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego,
   • układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
  • zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametrów nośnika ciepła oraz ilości ciepła dostarczanego do węzła cieplnego,
  • miejsca połączenia instalacji odbiorczej z przyłączem oraz miejsca zainstalowania urządzeń mierzących ilość ciepła i ilość wody, dostarczonych z sieci ciepłowniczej w celu napełniania instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków wody w tych instalacjach;
 • inne informacje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej węzła cieplnego i instalacji odbiorczych.

Warunki przyłączeniowe dla instalacji odbiorczej w obiekcie przyłączanej do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym, należącej do przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub dystrybutora ciepła

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • informację określającą:
  • rodzaj i parametry instalacji odbiorczych w obiekcie odbiorcy,
  • maksymalny i minimalny pobór mocy cieplnej i rodzaje potrzeb cieplnych;
 • proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła.

Do wniosku, należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym znajdują się instalacje odbiorcze przyłączane do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym;
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym znajdują się przyłączane instalacje odbiorcze, w stosunku do istniejącej zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

W przypadku braku informacji, określających rodzaj i parametry instalacji odbiorczych w obiekcie odbiorcy oraz maksymalny i minimalny pobór mocy cieplnej i rodzaje potrzeb cieplnych, wniosek o przyłączenie powinien zawierać charakterystykę techniczną obiektu, a w szczególności informacje dotyczące:

 • kubatury oraz powierzchni użytkowej ogrzewanych pomieszczeń;
 • przeznaczenia ogrzewanych pomieszczeń;
 • systemu wentylacji ogrzewanych pomieszczeń;
 • przewidywanego sposobu podgrzewania wody wodociągowej;
 • strat cieplnych w obiekcie w warunkach obliczeniowych, a w przypadku braku takiej informacji - określenie rodzaju zastosowanej izolacji cieplnej w przegrodach budowlanych.

Warunki przyłączenia instalacji odbiorczej, powinny określać w szczególności:

 • miejsce i sposób połączenia instalacji odbiorczej w obiekcie odbiorcy z należącą do przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub dystrybutora ciepła zewnętrzną instalacją odbiorczą za węzłem grupowym;
 • miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji odbiorczej między przedsiębiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a odbiorcą;
 • miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego;
 • obliczeniowe natężenie przepływu i tabele regulacyjne dla nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego;
 • wymagania dotyczące:
  • układu technologicznego instalacji odbiorczej ze względu na racjonalne wykorzystanie ciepła oraz oddziaływanie tej instalacji na warunki eksploatacji grupowego węzła cieplnego i sieci ciepłowniczej oraz sterowanie pracą tej sieci,
  • miejsca zainstalowania urządzenia regulującego natężenie przepływu wody dostarczanej do instalacji centralnego ogrzewania oraz rodzaju i miejsca zainstalowania urządzeń, których wskazania będą stanowiły podstawę do określenia udziału odbiorców w kosztach ciepła dostarczonego do grupowego węzła cieplnego;
 • inne informacje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej węzła cieplnego i instalacji odbiorczych, niewymienione wyżej.


Wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci odbiorców ciepła

 • Urządzenia, instalacje i sieci odbiorców przyłączone do sieci ciepłowniczych powinny być przystosowane do warunków hydraulicznych przepływu nośnika w miejscu ich przyłączenia.
 • Wymienniki ciepła powinny być przystosowane do pracy w temperaturach odpowiadających rodzajowi stosowanego nośnika ciepła i parametrom technicznym pracy sieci.
 • Jeżeli do instalacji odbiorcy, przyłączonej do sieci ciepłowniczej, przyłączone są źródła ciepła powinny one spełniać wymagania techniczne, o których mowa w pkt 3.

Wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wytwórców ciepła

 • Źródła ciepła nowe lub zmodernizowane powinny być wyposażone w:
  • urządzenia umożliwiające uzupełnianie ubytków wody sieciowej w ilości co najmniej 2 % natężenia przepływu nośnika ciepła;
  • układ regulacji temperatury i natężenia przepływu nośnika ciepła;
  • armaturę odcinającą na zasilaniu i powrocie we wszystkich przyłączach do sieci ciepłowniczej;
  • układ pomiarowy do kontroli parametrów chemicznych wody sieciowej.
 • Wytwórca ciepła dla każdej będącej w jego posiadaniu elektrowni lub elektrociepłowni, w skład której wchodzą jednostki wytwórcze przyłączone do sieci ciepłowniczych, przystosowuje swoje urządzenia i napędy pomocnicze do utrzymania w pracy przynajmniej jednego źródła ciepła w warunkach całkowitej utraty zasilania elektrycznego źródeł wytwórcy oraz do opracowania i przedstawienia właściwemu operatorowi sieci ciepłowniczej planu działań w warunkach utraty zasilania elektrycznego

Najczęściej pojawiające się problemy:

 1. Przedsiębiorstwo ciepłownicze nie chce udostępnić druków warunków przyłączenia do sieci - twierdząc, iż nie jest zainteresowane przyłączeniem nowych obiektów.  

  Na taką sytuację podmiot zainteresowany przyłączeniem może zareagować w różny sposób. Po pierwsze może samodzielnie sporządzić wniosek o wydanie warunków przyłączenia opierając się na ww. składnikach które musi zawierać taki wniosek. Może również uznać, iż taka sytuacja stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie postępowanie może być również potraktowane jako odmowa zawarcia umowy przyłączeniowej i może być przedmiotem skargi do Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy - prawo energetyczne.

 2. Czy przedsiębiorstwo energetyczne może odmówić wydania warunków przyłączenia?

  Oczywiście, że przedsiębiorstwo ciepłownicze bądź dystrybutor może odmówić wydania warunków przyłączeniowych jeżeli nie istnieją techniczne warunki przyłączenia i dostarczania ciepła. Brak warunków ekonomicznych co do zasady nie powinien skutkować odmową wydania warunków.  Ustawa - prawo energetyczne w art. 7 przewiduje bowiem całą procedurę kontroli odmowy z tytułu braku warunków ekonomicznych. W przypadku gdy inwestycja przyłączeniowa jest nieopłacalna przy zastosowaniu opłat przyłączeniowych przewidzianych w taryfie, a Prezes URE nie zgłosi zastrzeżeń - to można pobrać podwyższoną opłatę przyłączeniową (w skrajnych przypadkach prawie równą kosztom inwestycji).
  Nadmienić należy również - iż samo wydawanie warunków przyłączeniowych jest ściśle związane z samym zawarciem umowy poprzez dołączanie do nich projektu umowy. Brak możliwości wydania warunków należy więc traktować na równi z odmową zawarcia umowy przyłączeniowej i przedsiębiorstwo powinno poinformować Prezesa URE (patrz art. 7 ust. 1 in fine - ustawy Prawo energetyczne).

 3. Czy do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający prawo własności do obiektu przyłączanego.

  Wnioskodawca musi dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu przyłączanego. To nie musi być jednak zawsze tytuł własności, może być inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z obiektu. Brak tego dokumentu
  może stanowić samoistną podstawę do odmowy wydania warunków przyłączenia. Należy jednak pamiętać, iż przedsiębiorstwo eneregtyczne na wniosek zainteresowanych podmiotów przekazuje informacje, które nie są warunkami przyłączenia, ale w dużej mierze mogą być podobnie sformułowane - o możliwościach przyłączenia do sieci instalacji i urządzeń wskazanych przez te podmioty.

 4. Czy powinno się w pierwszej koejności wykonać warunki przyłączenia spoczywające na odbiorcy a następnie podpisać umowę przyłączeniową?

  Takie rozwiązanie jest bardzo niekorzystne dla podmiotu zainteresowanego.  Dopiero bowiem umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony, na zasadach określonych w tej umowie. Jeżeli odbiorca podejmuje prace przed podpisaniem umowy to robi to na własne ryzyko - same warunki przyłączenia nie rodzą po stronie przedsiębiorstwa energetycznego zobowiązania do przyłączenia. Takie skonkretyzowane zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy.

Źródło:

 • ustawa - Prawo energetyczne,
 • rozporządzenie Ministra Gopsodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92)

Podstawowe wskażniki

Średnia cena energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji dla źródeł [zł/MWh]:


Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym [zł/MWh]:


Średnia cena sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji [zł/GJ]:

 


Wskaźniki referencyjne na rok 2011-2014 (kogeneracja):

dla paliw węglowych 1,0
dla paliw gazowych 1,0
dla oleju opałowego 1,0
dla paliw wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii 1,0

 


Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (RPI):

2013 - 0,9%

2012 - 3,7%

2011 - 4,3%

2010 - 2,6%

2009 - 3,5%


Copyright GRUPA P4B © 2013. All Rights Reserved.